KGFB - 2018 tech-nekedigaz szerelemcsak tinik!női szakasz!chatelj!
Egyéni keresés
hirdetés

"A s­tar­tup ál­ta­lá­ban az ú­jon­nan ala­pí­tott, in­du­ló in­no­va­tív vál­lal­ko­zá­so­kat je­len­ti, meg­ha­tá­ro­zá­sa a­zon­ban pon­to­san nem tisz­tá­zott. A s­tar­tup fo­gal­mi meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak a­lap­ja - a nem­zet­kö­zi gya­kor­la­ta sze­rint - 5 alap­vető, mód­szer­ta­ni pa­ra­dig­má­ra é­pül."