divatolj!nascaringatlanoksporthíradókézilabdalégy trendi!
Egyéni keresés

A s­tar­tup.­co.uk az in­du­ló vál­lal­ko­zók­nak, vál­la­la­tok­nak nyújt se­gít­sé­get.

hirdetés

"A s­tar­tup ál­ta­lá­ban az ú­jon­nan ala­pí­tott, in­du­ló in­no­va­tív vál­lal­ko­zá­so­kat je­len­ti, meg­ha­tá­ro­zá­sa a­zon­ban pon­to­san nem tisz­tá­zott. A s­tar­tup fo­gal­mi meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak a­lap­ja - a nem­zet­kö­zi gya­kor­la­ta sze­rint - 5 alap­vető, mód­szer­ta­ni pa­ra­dig­má­ra é­pül."